Categorie archief: Projecten

opvanghuizen Chleb Życia in Jankowice e.o. van zuster Małgorzaty.

MATKI BOŻEJ UBOGICH-27-580 SADOWIE, ZOCHCIN 58, TEL,FAX. /15/8692316

PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO -27-530 OŻARÓW,JANKOWICE 41 TEL.15/8611771
e-mail wchz@wp.pl
www.chlebzycia.org.pl

BERICHT UIT POLEN AAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING HULP AAN DE ALLERARMSTEN IN POLEN

Zochcin, 05.10.2015r.

Dear Theo, Dear Freunde,

seit langer Zeit helfen Sie uns den Obdachlosen, armen Kindern und Familien zu helfen.
Es ist uns klar, wieviel es Sie Arbeit und Bemühungen kostet, um die Hilfsgüter nach Jankowice zu liefern.

Jede Ladung Hilfsgüger von Ihnen ermöglicht uns die Häuser für die Obdachlosen
in Świętokrzyskie, eine der armsten Regionen der UE, zu führen. Wir sorgen hier um den Lebensunterhalt der 60 Alten, Kranken, Behinderten. Wir bekommen keine staatliche Beiträge. Wir helfen auf vielen armen Familien in der Gegend. Das sind besonders arme Familien mit Kranken oder behinderten Kindern. Sie leben in tragischen Bedingungen, ohne Laufwasser und WC, oft in einem Raum für die ganze Familie. Wir bauen oder renovieren ihnen die Häuser. Dann werden sie mit den Klammotten, die wir von Ihnen bekommen, ausgerüstet. Grosse Menge der Armen bekammen Decken, Bettwäsche, Matrazen, Gardinen, Möbel, Betten, Waschautomaten und andere Geräte. Rollstühle und Rehabilitationsgerät bekommen die Behinderten. Grosse Menge der Rehabilitationsgeräte fährt nach Warschau
zu unserem Haus für kranke, alte und sterbende Obdachlose. Es wohnen dort zirca 90 Personen, die in den staatlichen Krankehäusern kein Platz haben. Bettwäsche, Matrazen, Medikamente werden auch dorthin geschickt. Dank Ihnen sind wir imstande diesen Menschen zu helfen.

Teilweise verkaufen wir die Klammotten von Ihnen in drei unserer Geschäften. Auf diese Art und Weise verdienen wir Geld für unseren Haushalt und für die Armen. Für dieses Geld kaufen wir auch die Ernährung für Alle.

Wir betonen immer, dass die Hilfsgüter von unseren Frunden aus Holland kommen.
Wir wollen die Menschen dessen bewusst machen, dass alle Bemühungen, um den armen Menschen zu helfen, die Menschen ausser unserer Grenzen angagiert. Auf jede meiner Konferenz verbreite ich auch die Einstellung Theo und seiner Mitarbeitern als Vorbild für die anderen Menschen. Besonderen Eindruck ruft es immer hervor, wenn ich über Ihren Herz, Ihrer Ausdauer in der Hilfe der Armen in Polen erzähle. Wir beten auch täglich für jeden, oft namenlosen Spender. Wir kennen doch nicht jede Person, die ihren Beitrag zum Transport der Hilfsgüter nach Polen leistet. Gott kennt Ihre Herze. Wir sind dessen bewusst, dass wir allein ohne Ihre Hilfe und Hilfe hunderten anderen Menschen, nichts machen könnten.
Die Welt ist nicht gerecht aber wir können zusammen dazu beitragen, dass sie besser wäre.

In diesem Jahr haben wir schon vierten Haus für eine arme Familie renoviert. In einem vom Schimmel befallenen Raum wohnte eine alte Frau mit ihrer autistischen Tochter, ihr Sohn mit seiner behinderten Frau und ihre drei Kinder (die Tochter ist geitig behindert). Jetzt haben sie drei Räume, Küche, Bad mit WC, Zentralheizung. Die Hausausstattung, Möbel, Betwäsche, Gardinen, Töpfe, Teller usw. haben wir von Ihenen bekommen. Die Menschen sind sehr arm aber arbeitsam. Sie sind für alles sehr dankbar. Bei der Renovierung der Häuser haben unsere Obdachlose geholfen.

Ausserdem haben wir auf dem Dorf das Jugendzentrum und den Kindergarten. Die Kinder und die Jugend haben also die Möglichkeit sich zu entwickeln, Reise zu machen, Englisch und Musik zu lernen. Alle Lehrveranstaltungen sind kostenlos. Dazu bringen wir
die Transportskosten der Kinder auf, die weit zum Jugendzentrum haben.

Dear Freunde, noch einmal vielen Dank für Ihr Herz, Ihre Arbeit, Ihr Geld. Dank denen können wir zusammen unseren Armen helfen.

Mit freundlichen Grussen

S. Małgorzata Chmielewska

Vertaling

Zochcin, 05.10.2015r.

BesteTheo,
Beste vrienden,

Sinds geruime tijd ondersteunt u ons met onze hulp aan daklozen, om arme kinderen en families.
Het is ons duidelijk hoeveel werk en de inspanningen dit kost om hulpgoederen te leveren aan Jankowice.

Met elke zending hulpgoederen stelt u ons in staat,om huizen voor de daklozen in Świętokrzyskie, een van de armste regio’s van de UE te beheren.

We bieden hier over het levensonderhoud van 60 ouderen, zieken, gehandicapten. We krijgen geen bijdragen van de oveheid. Wij helpen om veel arme gezinnen in het gebied. Deze zijn vooral arme gezinnen met zieke of gehandicapte kinderen. Ze leven in tragische omstandigheden, zonder stromend water en toilet, vaak in één kamer voor het hele gezin. We renoveren hen of het bouwen van de huizen. Daarna worden de huizen ingericht met de spullen die we u ontvangen. Grote hoeveelheid armen kregen dekens, lakens, matrassen, gordijnen, meubels, bedden, wasmachines en andere apparaten. Rolstoelen en revalidatie-eenheid te verkrijgen met een handicap. Grote hoeveelheid revalidatie reist naar Warschau
naar ons huis voor zieke, oude en stervende daklozen. Er wonen circa 90 mensen die hebben geen plaats in de staat zieken huizen. Beddengoed, matrassen, geneesmiddelen zijn er ook verzonden. Dankzij u, wij zijn in staat om deze mensen te helpen.

Gedeeltelijk verkopen we ook kleding van u in drie van onze winkels. Op deze manier maken we geld voor onze begroting en voor de armen. Voor dit geld kopen we het dieet voor iedereen.

We benadrukken altijd dat de leveringen komen uit onze vrienden uit Nederland.
We willen mensen bewust maken dat alle inspanningen om de arme mensen te helpen, mensen buiten onze grenzen betrokken te maken. Op elk van mijn conferentie verspreid ik het instellen van Theo en zijn staf als een model voor andere mensen. Speciale indruk die het altijd, als ik vertel over je hart, je doorzettingsvermogen in de hulp van de armen in Polen. We dagelijks bidden ook voor elk,
vaak naamloos donoren. We weten het niet, maar elke persoon die bijdraagt aan het vervoer van hulpgoederen naar Polen. God kent uw harten. We zijn ons ervan bewust dat we niet alles alleen, zonder uw hulp en de hulp van honderden andere mensen kunnen doen.
De wereld is niet eerlijk, maar samen kunnen wij u helpen om ervoor te zorgen dat ze beter zou zijn.

Dit jaar hebben we al het vierde huis gerenoveerd voor een arm gezin. In een besmet door vormruimte woonde een oude vrouw met haar autistische dochter, haar zoon met zijn gehandicapte vrouw en hun drie kinderen (de dochter geitig handicap). Nu hebben ze drie kamers, keuken, badkamer met toilet, centrale verwarming. Het huis apparatuur, meubels, beddengoed, gordijnen, potten, borden, enz. Kregen we vanuit bieden u. De mensen zijn erg arm, maar ijverig. Ze zijn erg dankbaar voor alles. Tijdens de renovatie van de huizen van onze daklozen hebben geholpen.

We hebben ook op het dorp het jeugdcentrum en de kleuterschool. De kinderen en jongeren hebben daardoor de kans zich te ontwikkelen, te reizen, Engels en muziek te leren. Alle cursussen zijn gratis.
Deze brengen de transportkosten van de kinderen die ver moeten het jeugdcentrum.

Beste vrienden, nogmaals bedankt voor je hart, je werk, je geld. Dankzij die we samen helpen onze arme.

Met vriendelijke groeten

S. Małgorzata Chmielewska

Apotheek Anna Fiszerowa

DE APOTHEEK “ANNA FISZEROWA”

Deze apotheek is een uitdeelcentrum van medicijnen voor arme mensen.

In de apotheek werken 30 vrijwilligers, waaronder 4 farmaceuten op toerbeurt. De mensen doen een bijdrage naar gelang ze kunnen. De mensen komen ver uit de omtrek en er worden per dag ca 200 recepten uitgeleverd.

Voor armlastige zieken is dit een mogelijkheid om toch aan medicijnen te geraken die nodig zijn voor hun genezing.

Bij diverse apothekers in de Zuid Limburg wordt maandelijks overcomplete en teruggebrachte medicijnen met een geldige houdbaarheidsdatum opgehaald.

Een chirurg, die als vrijwilliger in de Apteka Daeow Solidarnosz werkt, neemt de meegebrachte medicijnen dankbaar in ontvangst.
Een chirurg, die als vrijwilliger in de Apteka Daeow Solidarnosz werkt, neemt de meegebrachte medicijnen dankbaar in ontvangst.